Affiliatevillkor

Nedan hittar du Partnervillkoren. Vi ber er vänligen att läsa dessa noggrant. Genom att registrera dig som Partner anger du att du accepterar dessa Partnervillkor.

Index:Artikel 1 – Definitioner

Artiklar: Alla produkter som erbjuds i Miljön.
Miljö: Opencircuit och alla andra applikationer som utses av Opencircuit.
Opencircuit: Det privata företaget Opencircuit.
Opencircuit Varumärken: The Opencircuit ord- och figurmärken, samt andra särskiljande märken.
Innehåll: (En del av) utbudet av artiklar i miljön, såsom text, bilder, recensioner, nedladdningar, som Opencircuit görs tillgängligt till förmån för partnerprogrammet via webbplatsen.
Cookietid: Inställningen av Opencircuit av förstapartscookien som bestämmer vilken period (tid) cookien förblir aktiv på kundens dator.
Förstapartscookie: En liten (text)fil som placeras på Kundens dator som ett resultat av ett besök av Kunden i Miljön via Partnerlänken, innehållande all möjlig relevant information.
Kund: Alla användare av partnerwebbplatsen som kommer åt miljön via partnerlänken och därmed kan köpa artiklar från och via Opencircuit.
Senaste kakantalet: Principen där försäljningen allokeras till den sista marknadsföringskanal genom vilken kunden har tillträde till miljön.
Partner: Varje fysisk person från arton (18) års ålder eller juridisk person som har accepterat Opencircuit Partnerprogramvillkor och har godkänts av Opencircuit som partner för att få tillgång till kunder via hans/hennes partnerlänk(ar). ge till miljön.
Affiliate Link: En elektronisk länk till en av våra webbplatser, som innehåller dess kod, och som den gör allmänt tillgänglig eller har publicerat via Internet (särskilt Affiliate-webbplatsen).
Villkor för affiliateprogram: dessa villkor för affiliateprogram, inklusive all information som finns på webbplatsen.


Artikel 2 – Registrering och godkännande

2.1.Alla som är arton (18) och äldre som har en partnersajt kan registrera sig som partner på Opencircuit.
2.2.Registrera dig som en Opencircuit Affiliate innebär godkännande av Affiliate-programmets villkor och skyldigheten att följa Affiliate-programmets villkor.
2.3.För att bli registrerad som partner måste partnern:
a) har fyllt i ansökningsformuläret fullständigt och sanningsenligt;
b) bekräfta att villkoren för affiliateprogrammet accepteras genom att klicka på knappen "begäran" i ansökningsformuläret;
c) har accepterats som partner av Opencircuit.
2.4.I princip, Opencircuit kommer att informera dig inom sju (7) dagar efter mottagandet av det fullständigt ifyllda registreringsformuläret som bekräftar godkännandet av villkoren för partnerprogrammet om Opencircuit accepterar dig som partner.
2.5.Opencircuit kan vägra en registrering utan att ange skäl och när som helst. Om Opencircuit vägrar en registrering utgår ingen provision för perioden före avslaget och därefter.
2.6.Opencircuit kommer i alla fall att vägra en registrering om partnerwebbplatsen:
a) inte har (eget) innehåll;
b) redan har ett konto;
c) visar inget samband med (produkterna på) Opencircuit;
d) aktivt uppmanar till donation eller sponsring av en sak/organisation;
e) involverar en lojalitets- eller sparliknande karaktär eller cashback-konstruktion;
f) besitta namnet på Opencircuit eller variationer därav i domännamnet;
g) gör intrång eller erbjuder möjlighet att göra intrång i immateriella rättigheter, varumärkesrättigheter eller andra rättigheter för Opencircuit eller någon tredje part;
h) skada det goda namnet och ryktet för Opencircuit;
i) engagerar sig i, främjar eller främjar olaglig verksamhet;
j) är av sexuell, pornografisk, kränkande och/eller våldsam karaktär;
k) på något sätt strider mot allmän ordning och/eller moral;
l) diskriminerar på grund av ras, kön, religion och/eller övertygelse; Huruvida det föreligger en eller flera av dessa omständigheter eller inte är efter eget gottfinnande Opencircuit.


Artikel 3 – Användning

3.1.Partnerwebbplatsen får inte på något sätt ge allmänheten intryck av att den ägs av Opencircuit eller har utvecklats av Opencircuit. Det bör också vara otvetydigt klart Opencircuit har ingen kontroll över och är ansvarig för Partnerwebbplatsen på något sätt. Partnern kommer att klargöra att de föremål som marknadsförs via partnerwebbplatsen inte säljs av partnern utan via Opencircuit.
3.2.Partner förvärvar endast den icke-exklusiva icke-överlåtbara rätten att använda Opencircuit Märken och innehållet under perioden och i enlighet med villkoren för partnerprogrammet endast i syfte att Opencircuit Partnerprogram. Partnern kommer i varje fall omedelbart att följa alla möjliga anvisningar från Opencircuit ges då och då. Partner kommer inte att göra några ändringar i utseendet på Opencircuit Varumärken, innehållet och/eller artiklarna och kommer aldrig att utöva denna användning på ett vilseledande eller lätt skadligt sätt för Opencircuit.Partner bekräftar Vilket:
a) alla immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till Opencircuit Märken och innehållet är och förblir äganderätten till Opencircuit; och
b) alla immateriella rättigheter avseende Artiklarna är och förblir de relevanta rättighetsinnehavarnas egendom. Utan att det påverkar bestämmelserna i denna artikel kommer partnern alltid att fullt ut respektera de immateriella rättigheterna och alla andra rättigheter av exklusiv karaktär för Opencircuit och tredje part.
3.3.Partnern bekräftar detta vid betalning Opencircuit Air Miles kan lösas in, men det betyder inte att Partner kan ge intryck av att han är en del av Air Miles-programmet.
3.4.Partnern får inte använda Opencircuit Märken eller motsvarande tecken för att namnge partnerwebbplatsen eller för att ange dem som nyckelord i syfte att annonsera program - såsom men inte begränsat till Google Adwords - inom sökmotorer och andra onlineplattformar.
3.5.Partnern är skyldig att visa följande uttalande i sin omedelbara närhet: Copyright Opencircuit OU eller © Opencircuit OU.
3.6.Partnern kommer endast att använda innehållet i syfte att Opencircuit Partnerprogrammet och kommer inte att göra några ändringar i det.
3.7.Priserna på Artiklar i Miljön kan ändras regelbundet. Partnern kommer att se till att priserna/tillgängligheten för artiklarna (om sådana finns) som listas på partnerwebbplatsen uppdateras från tid till annan så att de alltid överensstämmer med priserna/leveranstiden som anges från tid till annan i Miljö.
3.8.Med förbehåll för artikel 8.1 kommer partnern att avstå från varje handling eller underlåtenhet som kan orsaka Opencircuit och/eller partnern att agera i strid med tillämpliga lagar och förordningar.
3.9.När en partner har accepterats till partnerprogrammet är det inte tillåtet att ändra innehållet på partnerwebbplatsen där partnern har inkluderat en partnerlänk:
a) inte har (eget) innehåll;
b) visar inget samband med (produkterna på) Opencircuit;
c) aktivt uppmanar till donation eller sponsring av en sak/organisation;
d) involverar en lojalitets- eller sparliknande karaktär eller cashback-konstruktion;
e) besitta namnet på Opencircuit eller variationer därav i domännamnet;
f) gör intrång eller ger möjlighet att göra det genom immateriella rättigheter, varumärkesrättigheter eller andra rättigheter för Opencircuit eller någon tredje part;
g) kan skada det goda namnet och ryktet för Opencircuit;
h) engagerar sig i, främjar eller främjar olaglig verksamhet;
i) är av sexuell, pornografisk, kränkande och/eller våldsam karaktär;
j) på något sätt strider mot allmän ordning och/eller moral;
k) diskriminerar på grund av ras, kön, religion och/eller övertygelse;
3.10.Partnern har inte tillåtelse att använda sin partnerlänk annat än på de partnerwebbplatser som ingår i sitt konto.
3.11.Partnern kommer alltid att agera i enlighet med alla riktlinjer och instruktioner från Opencircuit med avseende på installation och/eller användning av Partnerlänken samt med avseende på Innehållet.
3.12.Om miljön på något sätt – efter bedömning av Opencircuit – hindras av installationen och/eller användningen av partnerlänken, Opencircuit har rätt att spärra Partnerlänken och/eller Partnerkontot. .
3.13.Partnern får inte:
a) beställa varor direkt eller indirekt via hans/hennes partnerlänk(ar) från Opencircuit endast för personligt bruk;
b) i samband med lagen om det fasta bokpriset att belöna hans/hennes besökare och/eller medlemmar, i någon form, för köp av holländska och/eller frisiskspråkiga böcker;
c) annonsera och/eller ge rabatter på artiklar om detta inte är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar, såsom, men inte begränsat till, barnmat och läkemedel;
d) Främja Opencircuit på webbplatser, webbapplikationer eller på annat sätt som inte är inloggade på partnerkontot;
e) Sälja eller på annat sätt överföra affiliate webbplats(er) inom kontot utan att meddela detta Opencircuit;
f) att försöka avlyssna besökare till Miljön på något sätt (inklusive via programvara som Kunden medvetet eller omedvetet har installerat på sin egen dator) för att felaktigt tilldelas provision;
g) visa miljön på partnerwebbplatsen med hjälp av en iFrame/ramning;
h) distribuera reklamprogram och/eller visningsnätverk, såsom men inte begränsat till Google Adwords, inom sökmotorer och andra onlineplattformar med avsikten att skicka besökare direkt från sökmotorn till miljön;
i) inkludera en unik identifierare i partnerlänken. I händelse av en situation som avses i artikel 3.13 d eller e, måste partnerwebbplatsen registreras på nytt och artikel 2 kommer att gälla i tillämpliga delar.
3.14.En Partner ska vid alla tillfällen kunna ge insikt i sin verksamhet med avseende på marknadsföring av Opencircuit på begäran av Opencircuit. Om denna insikt inte kan ges eller om den strider mot dessa villkor för partnerprogrammet, Opencircuit har rätt att spärra Partnerkontot.
3.15.Partner ersätter helt Opencircuit mot alla skador och/eller kostnader av vilken karaktär som helst som uppstår till följd av att en eller flera skyldigheter enligt denna artikel 3 inte fullgörs.
3.16.På Opencircuits första begäran kommer partnern omedelbart att ta bort och/eller ändra (visst) innehåll. Om en tredje part vänder sig till partnern på grund av påstått intrång i hans/hennes rättigheter, kommer partnern omedelbart att ta bort relevant innehåll och omedelbart informera Opencircuit därav. Opencircuit garanterar inte riktigheten av innehållet.


Artikel 4 – Kommissionen

4.1.Registreringen av Opencircuit av visningar, klick, försäljningar och medel som tas emot via partnerprogrammets webbplats är bindande för Opencircuit och partnern.
4.2.Opencircuit mäter försäljningen av alla artiklar av kunden med hjälp av en förstapartskaka. Förstapartskakan har i allmänhet en cookietid på 30 dagar. I alla fall, Opencircuit förbehåller sig rätten att ändra Cookie-tiden och att upprätthålla olika Cookie-tider hos Partners.
4.3.Partnern kan kräva provision på alla artiklar som en kund har köpt från Opencircuit omedelbart efter att ha klickat på partnerlänken eller inom First Party Cookie-tiden, varvid principen Last Cookie Counts gäller och Kunden har (betalnings)skyldigheter med avseende på dessa Artiklar gentemot Opencircuit, Opencircuit faktiskt har mottagit den aktuella betalningen och inbytesperioden på 30 dagar efter mottagandet har löpt ut utan inbyte av aktuella Varor. Partnern är inte berättigad till någon provision för artiklar köpta av en kund från ett företagsköpkonto på Opencircuit.
4.4.Om kunden returnerar föremålen och/eller betalning dras tillbaka av någon anledning, kommer partnern inte att kunna göra anspråk på den relevanta provisionen och den väntande provisionen kommer att underkännas i partnerprogrammet eller så måste partnern betala för att återbetala provisionen redan fått till Opencircuit.
4.5.Provisionen beräknas på det nettoförsäljningsvärde som faktiskt erhålls av Opencircuit per varugrupp av de ej utbytta artiklarna (netto = exklusive moms och transportkostnader) efter periodens utgång. Den provisionsmodell som ingår på webbplatsen är alltid den senaste versionen, vilket är bindande för Partnern.
4.6.Provision kommer inte att tilldelas på (bulk)order som kommer från ett företagskonto på Opencircuit.


Artikel 5 – Betalning

5.1.Betalning av provisionen senast Opencircuit eller en tredje part utsedd av Opencircuit till Partnern kommer att ske efter utgången av varje kalendermånad till det kontonummer som Partnern har angett på sitt Partnerkonto och är registrerad som sådan hos Opencircuit.
5.2.Provisionsbelopp på mindre än € 10,00 (med ord: tio euro) betalas inte ut månadsvis. Om provisionen under en månad är mindre än € 10,00 (i ord: tio euro), kommer ingen betalning att göras under den månaden och provisionen sparas. Betalning kommer att ske under den månad då det totala beloppet är € 10,00 (med ord: tio euro) eller mer.
5.3.Alla betalningskostnader, med undantag för administrationskostnaderna för Opencircuit, är för partnerns räkning.
5.4.Opencircuit har alltid rätt att kvitta vad den är skyldig Partnern mot belopp som Opencircuit måste göra anspråk på Partnern oavsett anledning.


Artikel 6 – Uppsägning Opencircuit Partnerskap

6.1.Opencircuit har rätt att när som helst – utan att ange skäl – säga upp partnerskapet enligt dessa Partnerprogramvillkor via e-post, med två (2) veckors varsel.
6.2.Utan att det påverkar dess övriga rättigheter, Opencircuit har bland annat rätt att säga upp partnerskapet enligt dessa Partnerprogramvillkor med omedelbar verkan via e-post i händelse av:
a) Partnern misslyckas helt eller delvis i att uppfylla en eller flera av sina skyldigheter enligt Partnerprogramvillkoren;
b) Partnerns webbplats, i Opencircuits åsikt, kan strida mot allmän ordning eller moral eller kan vara stötande på något sätt;
c) Opencircuit skulle kunna lida skada på ett eller annat sätt;
d) Partnern agerar olagligt inom ramen för Partnerprogrammet mot Opencircuit och/eller tredje parter, såsom författare, förlag, producenter, artister.
6.3.Partnern kan när som helst – utan att ange skäl – säga upp sitt partnerskap genom att skicka ett e-postmeddelande från den e-postadress som han/hon angett till info@Opencircuit.nl
6.4.Partnerskapet enligt dessa villkor för partnerprogram upphör omedelbart och automatiskt i händelse av:
a) Partnern har gjort Partnerlänken inaktiv;
b) Affiliateprogrammet har avbrutits av någon anledning.


Artikel 7 – Konsekvensuppsägning Opencircuit Partnerskap

7.1.Om partnerskapet avslutas av någon anledning:
a) omedelbart göra den eller de befintliga partnerlänkarna inaktiva;
b) Opencircuit har rätt att spärra Partnerns tillgång till Opencircuit;
c) utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 7.2 kan partnern inte (längre) kräva provision;
d) Partnern kommer omedelbart att ta bort innehållet från partnerwebbplatsen;
e) Partnern har omedelbart inte längre rätt att använda Opencircuit Varumärken, innehållet och miljöns föremål;
f) Partnern kommer omedelbart att ta bort innehållet från hans/hennes partnerwebbplats och/eller från hans/hennes lokala databas mot straffavgift på 1 000 € (tusen euro) per dag som innehållet fortfarande visas på partnerwebbplatsen trots uppsägning .
7.2.Endast i det fall att partnerskapet avslutas enligt dessa villkor för partnerprogram i enlighet med artikel 6.1, artikel 6.3 och/eller artikel 9.4, kommer partnern fortfarande att ha rätt till betalning av provision för försäljning av föremål vars pengar är tillverkad av Opencircuit har mottagits före uppsägningsdatumet, i enlighet med bestämmelserna i artikel 4 och artikel 5 (utan att det påverkar att provisionen inte kommer att betalas om den är mindre än € 10,00).
7.3.Utan att det påverkar paragraferna 3.15, 7.1, 7.2, 8 och paragraf 9.1, Opencircuit och Partnern kommer inte att vara berättigad till någon ersättning från den andra parten i samband med uppsägningen av partnerskapet enligt dessa Partnerprogramvillkor och de avsäger sig härmed all rätt till eventuell (skade)ersättning.


Artikel 8 – Ansvar

8.1.Partnern är fullt ansvarig och ansvarig för sin användning, utveckling och underhåll, funktion och innehåll på Partnerwebbplatsen. Partnern garanterar att alla skyldigheter enligt skattelagstiftningen uppfylls och kompenserar Opencircuit med avseende på alla krav och/eller kostnader/böter/tilläggsbedömningar i detta avseende.
8.2Partner kvalificerar sig som personuppgiftsansvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen för insamling av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet enligt detta avtal. Partner åtar sig att i sin verksamhet under detta avtal till fullo följa alla tillämpliga integritetslagar och -förordningar, inklusive, men inte begränsat till, den allmänna dataskyddsförordningen och telekommunikationslagstiftningen och skadeslöser. Opencircuit mot alla skador och/eller kostnader av något slag i detta avseende.
8.3Såvida det inte föreligger uppsåt och/eller grov vårdslöshet från Opencircuit, Opencircuit är inte på något sätt ansvarig för skador och/eller kostnader av något slag som Partnern ådragit sig i samband med deltagande i Partnerprogrammet, såsom - men inte begränsat till - skador och kostnader till följd av Miljöns felaktiga funktion, tekniska misslyckanden etc. För det fall denna allmänna ansvarsfrihet förklaras ogiltig av behörig domstol, är parterna härmed redan nu överens om att Opencircuit kommer i så fall endast att vara ansvarig för den direkta bevisligen lidande/uppkomna skadan/kostnaderna (exklusive följdskador/indirekta skador/kostnader) och detta ansvar för denna direkta skada/kostnader totalt kommer aldrig att uppgå till mer än beloppet av provisioner som betalats till Partner förbi Opencircuit under de tre (3) månaderna före orsaken till skadan/kostnaderna.


Artikel 9 – Anmärkningar

9.1.Partnern kommer aldrig att agera som ombud eller representant för Opencircuit och kommer i synnerhet inte att göra några åtaganden eller åtaganden för eller på uppdrag av Opencircuit. Partner ersätter helt Opencircuit mot alla skador och/eller kostnader av vilken karaktär som helst till följd av bristande efterlevnad av denna artikel.
9.2.Partnern har inte rätt att överlåta (del av) sitt partnerskap till tredje part, såvida inte Opencircuit har gett sitt skriftliga tillstånd till detta.
9.3.Opencircuit har rätt att ändra villkoren för affiliateprogrammet när som helst. De ändrade villkoren för affiliateprogram kommer att träda i kraft från det att de publiceras på webbplatsen. Om en partner därefter fortsätter att använda partnerprogrammet, accepterar den därmed tillämpligheten av de ändrade villkoren för partnerprogrammet och/eller webbplatsen. Det är därför lämpligt att konsultera villkoren för partnerprogrammet och webbplatsen innan du använder partnerprogrammet.
9.4.I händelse av att de ändrade villkoren för partnerprogrammet inte är acceptabla för partnern, har partnern rätt att säga upp partnerskapet inom 14 dagar.
9.5.I händelse av en ändring kommer Partnerprogrammets villkor och provisioner att meddelas via e-post till alla partners av Opencircuit inom 24 timmar.
9.6.Om någon bestämmelse i dessa villkor för affiliateprogram strider mot tillämplig lag, kommer denna bestämmelse att ändras för att följa tillämplig lag, med förbehåll för innebörden av sådan bestämmelse.


Artikel 10 – Tillämplig lag och behörig domstol

10.1.Partnerprogrammets villkor och partnerskapet regleras uteslutande av holländsk lag och tvister kommer att överlämnas till den behöriga holländska domstolen.
Webwinkelkeur Kiyoh Trustpilot Opencircuit